Strategiskt ekonomiarbete

Strategiskt ekonomiarbete innebär att långsiktigt planera ekonomin vilket innefattar att tänka igenom möjliga fallgropar samt svaga punkter och planera hur dessa ska hanteras, planera för att den ekonomi som krävs för att verksamheten ska kunna uppfylla sina mål finns, etc.

Att arbeta strategiskt med ekonomin i verksamheten, oavsett om det är en ideell förening, enskild näringslivsverksamhet eller ett aktiebolag är nödvändigt för att säkra att verksamheten kan fortleva och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv.

Ett enkelt och användbart redskap är att göra en s.k. SWOT-analys. Namnet kommer från orden Strenghts, Weaknesses, Opportunites och Threats och genom analysen är målet att finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en specifik fråga, ett projekt, en satsning, osv. En SWOT-analys kan vara användbar om du vill analysera nuläget, kartlägga ett problem samt lägga strategier för verksamheten, projektet el. liknande. I Designprojektguiden av Stiftelsen Svensk Industridesign finns mall och exempel på hur en SWOT-analys kan se ut. Även Svenska folkskolans vänners Föreningsresursen har en utmärkt genomgång av SWOT-analys och hur denna kan användas.