Bidrag

Arrangemangsbidrag.

Arrangemangsbidrag kan sökas av ideella medlemsföreningar för publika konserter där professionella artister av hög konstnärlig kvalitet uppträder.

Bidraget finansieras med stöd av Statens Kulturråd (nedan Kulturrådet), som också sätter upp de kriterier som bidraget ska fördelas efter. Under 2017 har vi fått 800 000 kr att fördela, vilket är en ökning med 100 % jämfört med 2016.

Ansökan görs HÄR före arrangemanget och redovisas senast tre veckor efteråt. Beviljat bidrag betalas ut efter godkänd redovisning.

Fokus 2017

Gager

Den kraftiga ökningen av Kulturrådets stöd har gjorts för att våra ideella medlemsföreningar ska kunna betala gager som lägst motsvarar Musikerförbundets minimintariffer (reseersättning räknas inte som gage). Gagenivåer som betalas till artister är alltså av stor vikt för om, och i så fall hur mycket, vi kan ge i Arrangemangsbidrag.

Jämställdhet

Jämställda arrangemang kommer att prioriteras. Vid bedömning kommer vi att titta på det enskilda arrangemanget ni söker bidrag för och även jämställdhet vid tidigare arrangemang.

Förnyelse och mångfald

Förnyelse och mångfald innebär både musikaliska utbud och uttryck samt att nå nya publikgrupper.

Tillgänglighet

Kulturrådet kräver att alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används. Information om vad som gäller finns på Kulturrådets hemsida.

Medfinansiering

Arragemangsbidraget kan bara ges om ni också har en medfinansiering. Kommunal och/ eller regional medfinansiering prioriteras. Det är alltså bra om ni innan ni söker Arrangemangsbidrag har en dialog med er kommun eller region för att se om de kan ge er stöd i någon form (rena pengar men även t.ex. gratis lokalkostnader, personal eller teknikutrustning kan räknas).

Marknadsföring

Svensk Live och Kulturrådets logotyper ska finnas med i marknadsföringsmaterial (affischer, program etc.).

Ansökningsperioder 2017

Datum för ansökan

1/1 – 3/2 (beslut tidigast i vecka 6)
4/2 – 3/3 (beslut tidigast i vecka 10)
4/3 – 31/3 (beslut tidigast i vecka 14)
1/4 – 28/4 (beslut tidigast i vecka 18)
29/4 – 2/6 (beslut tidigast i vecka 23)
3/6 – 30/6 (beslut tidigast i vecka 27)
1/7 – 1/9 (beslut tidigast i vecka 36)
2/9 – 29/9 (beslut tidigast i vecka 40)
30/9 – 27/10 (beslut tidigast i vecka 44)
28/10 – 21/12 (beslut tidigast i vecka 49)

Puls.

Svensk Live har i vårt nordiska samarbete varit med att initiera Nordiska Kulturfondens musiksatsning Puls som ska förstärka den nordiska marknaden.

Under 2017–2019 får musikscener och festivaler en unik möjlighet att arbeta fokuserat med nordisk livemusik och presentera för sin publik nordiskt förankrade, lovande artister med internationell potential. Nordiska kulturfondens treåriga stödprogram Puls delar under 2017 ut stöd på totalt 3,5 miljoner danska kronor till cirka 35 musikscener och festivaler i hela Norden.

Ny(A) Modigheter.

Som medlem i Svensk Live har arrangörer under 2017 möjlighet att ansöka om stöd på upp till 15 000 kronor per konsert för att genomföra modiga konsertidéer — konserter som går utanför ramen för det ni vanligtvis bokar. I projektet ingår också kompetensutveckling på distans eller under en av våra fyra seminariehelger. Ny(A) Modigheter är ett projekt inom MAIS och ansökan görs HÄR.

Föreningsbidrag.

Föreningsbidraget är ett verksamhetsstöd som ska främja ungdomsdemokrati och ungdomsverksamhet och syftar till att uppmuntra ungdomars inflytande och deltagande i den demokratiska processen och styret av föreningen. Bidraget finansieras med medel som regeringen avsatt för att främja ungdomars organisering och demokratiska fostran.

Föreningsbidraget betalas ut till ideella medlemsföreningar som har minst 60 % av sina medlemmar i ålder 6-25 år.