Budget

En budget är en översikt över de intäkter verksamheten förväntas få in, t.ex. genom biljettförsäljning, och de utgifter som verksamheten kostar, t.ex. gage till artister. En budget sätts för en bestämd tidsperiod, t.ex. ett år, eller den kan begränsas till ett specifikt projekt eller arrangemang. Budgeten läggs alltid i förvägen och siffrorna i den kan både vara faktiska och förväntade. Detta innebär att en budget kontinuerligt behöver följas upp och vid behov ändras under tidsperioden eller projektets gång.

Se budgeten som ett verktyg i det dagliga arbetet med verksamheten och/eller arrangemanget. På Verksamt finns räkneverktyg för olika typer av budget och på Almi finns budgetmallar för nedladdning. Om du letar efter en enklare budgetmall så finns det och även exempel på budgetrubriker (poster) i MAIS Arrangörshandboken.

Driftsbudget (helårsbudget)

In i en driftsbudget läggs de förväntade inkomsterna och utgifterna under hela räkenskapsåret. Budgeten ska vara i synk med verksamhetsplanen och handlingsplanerna för året. Budgeten är till stöd för den/de som ska genomföra verksamheten. Några av de poster som kan ingå i en driftsbudget är fasta kostnader, t.ex. lön och hyra, variabla kostnader, t.ex. arrangemang och marknadsföring, investeringar t.ex. inköp av PA samt olika intäkter t.ex. biljettförsäljning, bidrag, sponsorer, etc. På Almi finns budgetmallar för nedladdning.

Arrangemangsbudget

I helårsbudgeten avsätts ofta en klumpsumma som ska gå till flera olika arrangemang och den förväntade intäkten av arrangemangen. Inför varje arrangemang behöver det göras en egen budget som ger en översikt över intäkter t.ex. biljettförsäljning och utgifter t.ex. artistgage för det specifika arrangemanget. Genom att prova med att justera siffrorna kan det räknas ut hur många biljetter, och till vilket pris, det behöver säljas för att arrangemanget ska gå runt. En arrangemangsbudget är en typ av resultatbudget vilket det finns mer information om på Verksamt.

Likviditetsbudget

Denna typ av budget är en översikt över planerade inbetalningar och utbetalningar under en specifik tidsperiod. Likviditetsbudgeten visar om det finns tillräckligt med pengar för att betala räkningar och övriga skulder i tid.

När du bara genomför ett enstaka arrangemang är en likviditetsbudget inte nödvändig, men om du planerar flera arrangemang under ett år är det bra att göra en likviditetsbudget parallellt med en resultatbudget. Då får du överblick 16 och kan bättre planera t.ex. leverantörsskulder som artistgage och hyra av utrustning kontra intäkter såsom biljettintäkter och bidrag. Läs mer om likviditetsbudget på Verksamt.