Coronaviruset: Nyheter

2020-03-26

Svensk Live har tagit fram principer for regeringens stödpaket till arrangörer

Svensk Live har nu tagit fram de principer som vi anser ska ligga till grund för stöd till arrangörer som drabbas av det statliga beslutet att göra publikbegränsningar av evenemang med över 500 personer.

Det handlar om ersättning för kostnader för planerade evenemang och arrangemang som skjuts på framtiden samt ersättning för intäktsbortfall vid inställda evenemang.

Svensk Live vill även att arrangörer med kapacitet under 500 personer ska kompenseras, eftersom deras evenemang i hög grad drabbats av publikbortfall under Coronaepidemin.

Principerna för stöd presenteras i ett brev till Kulturdepartement, där Svensk Live också understryker att stödmedlen måste betalas ut löpande och skyndsamt, eftersom många arrangörer annars drabbas av likviditetsproblem.

Vidare betonar vi vikten av att fördelningen av stödmedel görs efter fastställda kriterier som accepteras av branschen. Merparten av de arrangörer som kan komma ifråga för stöd har normalt inget eller mycket litet offentligt stöd och det är därför nödvändigt att den som ska fördela medlen, troligtvis Kulturrådet, fattar beslut på goda företagsekonomiska grunder utifrån gedigen branschkunskap.

Läs hela brevet till Kulturdepartementet [HÄR]


2020-03-26

Unga arrangörsnätverket: Förslag på riktade stödåtgärder till ideella- och gräsrotsarrangörer med anledning av Coronaepidemin

Unga arrangörsnätverket har med anledning av förbudet om sammankomster på över 500 personer under rådande Corona-pandemi tittat på ideella- och grösrotsarrangörernas situation och tagit fram förslag på hur stödinsatser till dessa bör se ut för att vi ska ha ett fortsatt rikt kulturliv runt om i landet.

Ideella- och grösrotsarrangörer drabbas inte direkt av förbudet mot allmänna sammankomster med över 500 besökare, då de ofta hur en lägre publikkapacitet. Men det innebär inte att de inte drabbas hårt av pandemin, ekonomiskt och verksamhetsmässigt och även psykosocialt. I likhet med arrangörer med en kapacitet över 500 besökare har de tvingats ställa in konserter eller begränsa sin publikkapacitet, föreställningar och festivaler då de bedömer de måste och bör ta samhällsansvar och motverka spridningen av viruset. De mindre arrangörerna drabbas även av att artister ställer in turnéer, reseförbud i Europa och världen etc.

Vi föreslår att staten stödjer ideella- och gräsrotsarrangörer med att:

  • Arrangörer som beviljats stöd på statlig nivå ej krävs tillbaka på utbetalt stöd utan kan redovisa dokumenterade genomförandekostnader även om arrangemang tvingats ställas in.
  • Staten uppmanar och (i den mån det är möjligt) förelägger regioner och kommuner att göra på liknande sätt med alla typer av ekonomiskt stöd till arrangörer.
  • Arrangemang som bokas om till senare datum ersätts för dokumenterade extraordinära omkostnader som tillkommer pga. ändring av genomförande datum.
  • Staten avsätter medel direkt riktade till återväxt och stöd till ideella- och gräsrotsarrangörerna kommande år för att säkra att dessa och nya arrangörer vågar och kan bygga respektive återuppbygga sin verksamhet efter pandemin.

Läs hela förslaget [HÄR]


2020-03-20

Regeringen skjuter till 500 miljoner kronor i akutstöd till kulturen

Vid en presskonferens idag meddelade kultur- och idrottsminister Anna Lind (MP) och Christer Nylander (L) att 500 miljoner kronor kommer att tillföras kultursektorn i stöd på grund av Coronakrisen.

Regeringens beslut att begränsa offentliga evenemang har försatt stora delar av kulturlivet i en ekonomisk kris, och stödåtgärder har efterfrågats. Nu har Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna enats om ett akut stöd på 500 miljoner till kulturen och lika mycket till idrotten för att lindra effekterna av coronavirusets spridning.

Stödet ska gå till exempelvis arrangörer av evenemang som skulle haft fler än 500 besökare, såväl föreningar och aktiebolag.

På en direkt fråga vid presskonferensen bekräftade kulturministern att även arrangemang för färre än 500 besökare kan komma ifråga för stöd.

I denna akuta lösning räknas även frilansare in. De som inte omfattas av stödet är statliga myndigheter.

Vem som fördelar pengarna är i nuläget inte klart, men enligt kulturministern kan det bli aktuellt att Kulturrådet och Konstnärsnämnden tar tag i uppgiften.

Från Svensk Lives sida ser vi mycket positivt på stödåtgärderna, som visar att regeringen och samarbetspartierna lyssnat på våra argument och förstår de stora negativa konsekvenser inställda konserter, föreställningar och festivaler får. Beslutet har tagits snabbt, vilket vi sätter stort värde på och vi har förståelse för att alla detaljer inte är på plats. För Svensk Live vidtar nu ett arbete med att följa och hur medlen fördelas.


2020-03-19

Förslag till riktade stödåtgärder till livemusikarrangörer

Svensk Live har igår kväll skickat in en begäran till Kulturdepartementet om stöd för arrangemang över 500 personer eftersom regeringen har fattat beslut om att dessa inte får genomföras:

  • Vi föreslår att arrangörer av inställda konserter, föreställningar och festivaler ska få kostnadstäckning för sina dokumenterade genomförandekostnader så länge förbudstiden varar. Exempel på genomförandekostnader är kontraktsbundna åtaganden, upplupna personalkostnader och marknadsföring
  • Konserter, föreställningar och festivaler som bokas om till senare datum ska endast omfattas av ersättning i de fall extraordinära kostnader uppstår. Exempel på extraordinära kostnader är byte av arrangemangsplats och icke avbokningsbara kostnader i samband med ursprungligt evenemangsdatum.
  • Ersättningsmöjligheterna ska omfatta konserter, föreställningar och festivaler som var planerade när beslutet om att förbjuda allmänna sammankomster för sammankomster med över 500 personer fattades.

Svensk Live har också varit väldigt tydliga med att understryka att det kommer att behövas stöd för arrangörer av och leverantörer till evenemang med mindre än 500 deltagare, som är en viktig del av livemusikens infrastruktur och som till betydande del finns på mindre och medelstora orter och som nu har stora svårigheter. Ett sådant förslag kommer att presenteras för regeringen under nästa vecka.

Vi har vidare påtalat att underleverantörer till oss har problem och att också dessa behöver stöttning.

Svensk Live rekommenderar att biljetter ska gälla även om evenemang skjuts upp

I vanliga fall ska konsumenter kunna återlösa biljetter om t ex datum för arrangemanget ändras. I den krisartade situation som råder rekommenderar vi dock arrangörer att biljetter inte återlöses utan istället gäller för senarelagda datum.

Detta är en rekommendation som ni kan hänvisa till och som är accepterad i branschen. Om biljettköparna trots det inte går med på att biljetten gäller vid ett senare tillfälle är det förstås fritt för arrangören att inte följa denna rekommendation.


2020-03-16

Nytt generellt åtgärdspaket från regeringen ger stöd till livemusikbranchen

Regeringen och samarbetspartierna presenterade idag ett nytt åtgärdspaket med anledning av de effekter som coranaviruset skapar på samhället. Syftet är att ge stöd till företag och trygga anställningar under de kommande kritiska månaderna. Musikindustrin (MI) sammanfattar innehållet i paketet på ett bra sätt: http://www.musikindustrin.se/2020/03/16/atgardspaket-fran-regeringen/.

Nu krävs riktade insatser på grund av evenemangsförbudet

De insatser som presenterades idag innebär nödvändiga, generella insatser. Till det måste komma insatser för de branscher som drabbades direkt av beslutet att förbjuda evenemang för fler än 500 personer. Svensk Live för diskussioner med representanter med regeringen och räknar med att de fördjupas nu efter att de senaste generella stödinsatserna är på plats.

Länder runt om i Europa där motsvarande begränsningar införts, ser nu över hur branschstöd kan utformas. Danmark är ett närliggande exempel, där man skapat ett system som gör det möjligt för företag och organisationer att söka kompensation från staten för förlorade intäkter såväl som extra kostnader som genererats av uppskjutna evenemang. I Danmark ses detta system som ett sätt att skydda en redan pressad livemusikbransch i en akut kris.

En modell likt den danska borde ligga nära till hands för den svenska regeringen att införa.

Vad innebär ”Force Majeure”?

Senaste dagarna har begreppet ”Force Majeure” hörts flitigt. Kan man neka återköp av biljetter med hänvisning till detta? Träder en ”Force Majure”-regel in gentemot leverantörer när ett evenemang inte kan genomföras på grund av utomstående orsaker som en pandemi? Tyvärr finns det inget enkelt svar. Svensk Lives advokat reder ut begreppen:

”I svensk rätt finns inte någon generell regel om fullgörelsehinder som force majeure också benämns. Utgångpunkten är att det är parternas avtal som avgör vad som ska gälla. Och force majeurebestämmelser ska enligt domstolspraxis tolkas snävt.

Vad gäller då om parternas avtal inte innehåller någon skrivning om fullgörelsehinder? Ja, det finns en regel i köplagen som endast gäller sådana köp som regleras i den lagen som ju inte omfattar konsumenter. Istället blir det sannolikt avtalslagens regler om jämkning av avtal som efter avtalsslutet blivit oskäliga (AvtL §36) som kommer att tillämpas. Vid en sådan jämkning ska parternas intressen vägas mot varandra i ljuset av den försvårande omständigheten. Men som sagt det finns inte någon regel som direkt kan tillämpas på den situation som nu uppkommit som en följd av förbudet att anordna allmän sammankomst eller offentlig tillställning för 500 eller fler personer.

Jag är rädd för att vi kommer att få se en rad domstolsprövningar i efterdyningarna av den här krisen och först då kommer vi att veta vad som nu gällde”.


2020-03-12

Rekommendationer från Svensk Live angående coronaviruset och publika evenemang

Med hänvisning till beslutet från regeringen att tills vidare stoppa publika evenemang med fler än 500 personer påverkas nu många av Svensk Lives medlemmar.

I ett första skede rekommenderar Svensk Live arrangörerna att utan dröjsmål boka om/ställa in de evenemang som överstiger 500 deltagare och som går av stapeln före 1 april 2020 och att löpande fatta beslut om att boka om/ställa in evenemang därefter.

Begränsningen gäller såväl inomhus som utomhus och besöksgränsen inkluderar alla som medverkar på evenemanget, även artister och personal.

Observera att flera länder nu sänker publikgränsen ytterligare och att det kan komma att hända även i Sverige.

När det gäller de konserter och festivaler som ligger några månader fram i tiden rekommenderar vi alla att avvakta med att ta några beslut.

För närvarande har Svensk Live ingen generell rekommendation gällande återlösen av biljetter.

Regeringen kommer löpande pröva behovet av förordningen och den upphävs när förbudet inte längre behövs. Kulturminister Amanda Lind stänger inte dörren för ekonomiska ersättningar till de arrangörer som eventuellt drabbas av virusrestriktioner säger hon till TT. Svensk Live har pågående överläggningar med Kulturdepartementet i frågan.


2020-03-11

Coronaviruset och publika evenemang

Uppdatering (21:00)

Regeringen har i kväll meddelat att de följer Folkhälsomyndighetens hemställan om att begränsa antalet besökare på allmänna sammankomster till maximalt 500 personer. När de säger 500 personer så inkluderar de alla som medverkar på sammankomsten, alltså inte bara publik utan t ex också artister och annan personal. Regeringen har alltså fattat ett beslut som är ett förbud och som träder i kraft i morgon torsdag den 12 mars. Beslutet har ingen bortre tidsgräns utan gäller tillsvidare och ska kontinuerligt omprövas. Frågan om kompensation för de ekonomiska avbräck som detta innebär för arrangörer har kommit upp och det sägs finns beredskap för detta.

Svensk Live kommer att ha fortsatta kontakter med myndigheter och departement i frågan. I morgon har vi ett styrelsemöte där frågan kommer att behandlas. Vi återkommer med mer information så snart vi har något mer att berätta!

Originaltext (14:40)

Svensk Live har idag, tillsammans med andra organisationer som representerar publika evenemang, haft ett möte med Kulturminister Amanda Lind. Ministern ville höra våra synpunkter om en eventuell restriktion av besökarantal. Ministern uppger att man är beredd att fatta beslut direkt om Folkhälsomyndigheten kommer med en sådan begäran.

Som ni säkert vet har många länder begränsat antalet deltagare på evenemang till 500 eller 1000 personer. Svensk Live och de flesta andra aktörerna på mötet var väldigt tydliga med att om regeringen gör något så måste det ske i form av ett beslut och inte en rekommendation. En rekommendation skulle lägga hela bördan på arrangören i många svåra frågor och arrangören skulle vara ensam ansvarig för konsekvenserna.

Vi och andra organisationer var väldigt tydliga med att folkhälsan är prioriterad, att vi behöver ett beslut och inte en rekommendation, att det finns ett tydligt datum för längden av en begränsning i besökarantalet, att arrangörer kommer att behöva få kompensation för att kunna driva sin verksamhet vidare och att kultur är en viktig del av samhället som behöver värnas.

Vårt intryck efter mötet är att våra synpunkter togs på allvar och att vi kommer att ha en fortsatt dialog med departementet.

Senare under dagen uppgav Folkhälsomyndigheten vid en presskonferens att man diskuterar frågan om restriktioner av besökarantal vid publika evenemang med regeringen och att ett beslut kan fattas under dagen, men att olika juridiska frågetecken måste redas ut först.