Organisationsform

Vilken form av företag eller organisation som passar bäst beror på vilka mål du har med verksamheten samt hur du eller ni som står bakom och driver verksamheten finner att det passar dig eller er bäst. På Verksamt kan du läsa om olika företagsformer.

Ideell förening

Kännetecknande för en ideell förening är att den har ingen eller begränsad ekonomisk verksamhet, samt att den har inget eller begränsat vinstsyfte för medlemmarna.

Det finns ingen särskild lag som definierar hur en ideell förening ska vara utformad eller verka. Istället gäller generella principer och praxis (det sätt som ideella föreningar vanligtvis verkar på och är, t.ex. att en förening minst ska bestå av tre personer) plus den allmänna lagstiftningen.

En ideell förening passar om ni är minst tre personer som vill bedriva verksamhet tillsammans utan att ni har som syfte att tjäna pengar. I en ideell förening kan ni ha anställd personal och driva näringsverksamhet, t.ex. ett café så länge ert syfte är ideellt.

Det finns tre typer av ideella föreningar:

  1. 1) De med ett allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet;
  2. 2) De med ett allmännyttigt ändamål och ekonomiskt inriktad verksamhet;
  3. 3) De vars syfte är att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen genom ideell verksamhet.

Sverige har en lång tradition av föreningsliv som präglar hur en förening ska vara uppbyggd. Grundfundamentet är att den ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer med ett årsmöte som högsta beslutande instans. På årsmötet väljs en styrelse som leder arbetet mellan årsmötena. Medlem, och därmed påverka föreningens verksamhet, kan den bli som delar föreningens intresse. En riktlinje är att ideella föreningar är öppna för alla.

Allmännyttigt ändamål

Skatteverket har tagit fram fyra villkor som definierar en allmännyttig ideell förening. Dessa villkor påverkar om föreningen ska betala skatt eller ej på sina inkomster. För att slippa betala skatt måste föreningen uppfylla alla fyra villkoren.

  1. I) Ändamålskravet – Föreningens syfte ska vara till nytta för allmänheten. Nytta för allmänheten är t.ex. kultur och idrott.
  2. II) Verksamhetskravet – Minst 90 procent av föreningens verksamhet ska bidra till att uppfylla föreningens syfte. Detta villkor måste föreningen uppfylla under en treårsperiod (beskattningsåret, året före och året efter beskattningsåret).
  3. III) Fullföljdskravet – Minst 80 procent av föreningens inkomster ska användas till att uppfylla föreningens syfte. De inkomster som föreningen ska betala skatt för räknas inte in. Detta villkor måste föreningen uppfylla beskattningsåret, men vanligtvis även de fyra föregående år.
  4. IV) Öppenhetskravet – Föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar. Alla som delar föreningens målsättning och följer 4 föreningens stadgar ska kunna bli medlem i föreningen. Det går dock att ställa vissa krav för medlemskap såsom begränsningar geografiskt, ålderskrav, etc.

Läs mer hos Skatteverket.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening bedriver ekonomisk verksamhet med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Ekonomiska föreningar är reglerade i lag genom Föreningslagen, Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.

En ekonomisk förening passar om ni är minst tre personer och kommer att vara delaktiga i verksamheten. Det personliga ekonomiska ansvaret är i princip begränsat till den ekonomiska insats varje medlem gör.

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar

Enskild näringsverksamhet

I en enskild näringsverksamhet äger, driver och ansvarar du som privatperson för företaget. En enskild näringsidkare är ingen juridisk person, och det finns ingen tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. Företagets organisationsnummer är ditt personnummer.

Du ansvarar personligen för företagets alla förpliktelser. Du häftar härmed för allt som görs i företagets namn och eventuella skulder belastar din privata ekonomi. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring.

Enskild näringsverksamhet kan passa dig som vill starta ett företag ensam. Till skillnad mot Aktiebolag så finns det inget krav på att du ska satsa kapital. Det du dock ska komma ihåg är att det inte är någon tydlig gräns mellan din personliga ekonomi och företagets ekonomi.

Bolagsverket kan du även läsa vilka lagar som reglerar enskild näringsverksamhet. På Verksamt finner du samlad information och e-tjänster som du kan ha nytta av när du ska starta eller driver företag.

Aktiebolag, AB

Ett aktiebolag kan startas av dig själv eller tillsammans med flera andra personer. I ett aktiebolag ägs företaget av aktieägarna. När du startar ett aktiebolag behövs ett aktiekapital på minst 50 000 kr. Detta aktiekapital motsvaras av ett antal aktier som respektive aktieägare har som bevis på att de äger en viss del av företaget. Aktiekapital kan bestå av både rena pengar och egendom, s.k. apportegendom, som är till nytta för verksamheten.

Aktiebolag styrs av en styrelse, samt eventuellt av en verkställande direktör. Aktieägarna har möjlighet att påverka verksamheten på bolagsstämman och det är där som styrelsen samt revisor tillsätts, och riktlinjerna för verksamheten fastställs.

Till skillnad mot enskild näringsverksamhet är det personliga ansvaret för aktiebolagets skulder vanligtvis begränsat till det aktiekapital du satsat och lagt i bolaget. Undantag är dock att du kan bli personligt betalningsansvarig om bolaget inte betalar sina skatter eller avgifter.

Aktiebolag registreras på Bolagsverket, där du även kan läsa mer om hur du gör och vad som krävs. På Bolagsverket kan du även läsa vilka lagar som reglerar Aktiebolag. På Verksamt finner du samlad information och e-tjänster som du kan ha nytta av när du ska starta eller driver företag.

Handelsbolag

Ett handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. Bolagsmännen kan vara både privatpersoner och företag. Det är bolagsmännen som bestämmer vem/vilka som får företräda bolaget och ingå avtal i dess namn.

Bolagsmännen har ett personligt och solidariskt ansvar gentemot utomstående, detta kan aldrig avtalas bort.

Personligt ansvar – innebär att som bolagsman ansvarar du för företagets skulder och ingångna avtal med din personliga ekonomi.

Solidariskt ansvar – innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala alla skulder som företaget har. Den som betalt kan sedan kräva övriga bolagsmän på deras respektive andel i skulden.

Handelsbolag är ett alternativ om ni är minst två personer som ska starta företag tillsammans och inte har, eller vill, satsa ett kapital. Handelsbolag registreras på Bolagsverket, där du även kan läsa mer om hur du gör och vad som krävs. På Bolagsverket kan du även läsa vilka lagar som reglerar Handelsbolag. På Verksamt finner du samlad information och e-tjänster som du kan ha nytta av när du ska starta eller driver företag.