Riskanalys

Att göra en riskanalys innebär att de risker som föreligger med arrangemanget gås igenom och att en plan för att hantera dessa därefter läggs. Analysen startar genom att ställa sig och besvara frågan: Vad kan gå fel?

Svaret analyseras och en beskrivning av vad, varför och hur görs.

Varje sak som kan gå fel skrivs ner, sannolikheten bedöms tillsammans med konsekvenserna om det går fel. När detta är gjort bedömer du vilka risker som kräver 1) en insats för att förhindra respektive 2) minska konsekvenserna. Utse en ansvarig som har till uppgift att genomföra insatserna för att minska riskerna.

Orsaken till att göra en riskanalys är flerfaldig och innefattar bland annat medvetandegöra och synliggöra förhållanden i arrangemanget som innebär ökade risker, synliggöra var det finns behov för insatser, förebygga skador och incidenter och kunna visa på vad som gjorts i tillfälle av incident/skada.

En riskanalys består kortfattat av fem steg:

  1. 1) Planläggning och status.
  2. 2) Identifiering av risker. Vad kan inträffa?
  3. 3) Värdering och analys av riskerna. Vad är orsaken? Hur stor är sannolikheten? Vilka är konsekvenserna?
  4. 4) Insatsplan med tre delar; förebyggande insatser och insatser för att minska konsekvenser samt hur det ageras om risken trots allt inträffar.
  5. 5) Utse en ansvarig för insatserna.

På Starta Eget Info.se finns länk till en mall för riskanalys. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram Säkerhetsguide för evenemang som kan laddas ner på deras hemsida. Svensk Live arbetar med Trygghet och säkerhet på musikarrangemang i samarbete med Polisen, RFSU och Länsstyrelserna.