Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att göra arrangemang med så få hinder som möjligt. Detta innebär kortfattat att arrangemang ska vara tillgängliga för personer som har svårt att röra sig, se, höra, bearbeta, tolka samt förmedla information och/eller tåla visa ämnen. Tänk på att tillgänglighet inte enbart gäller publik utan även artister och medarbetare.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen gäller i Sverige sedan 2019 och i den ingår 50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som personer med funktionsnedsättning har och vad som krävs för att inte kränka dessa rättigheter. Konventionens utgångspunkt är att det är möjligt att ta bort och att förebygga funktionshinder genom förändringar i miljö och omgivning.

I Artikel 1 definieras konventionens syfte. Några av de artiklar som direkt berör arrangemang är Artikel 9 och Artikel 30. Konventionen i sin helhet kan läsas på Regeringens hemsida.

Artikel 1 Syfte

“Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.”

Artikel 9 Tillgänglighet

1. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden. Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bl. a. gälla

 1. a) byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser, samt
 2. b) information, kommunikation och annan service, däribland elektronisk service och service i nödsituationer.

2. Konventionsstaterna ska även vidta ändamålsenliga åtgärder för att

 1. a) utveckla, utfärda och övervaka tillämpning av miniminormer och riktlinjer för tillgänglighet till anläggningar och service som är öppna för eller erbjuds allmänheten,
 2. b) säkerställa att enskilda enheter som erbjuder anläggningar och service dit allmänheten äger tillträde beaktar alla aspekter av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,
 3. c) erbjuda intressenter utbildning i frågor som gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,
 4. d) utrusta byggnader och andra anläggningar dit allmänheten äger tillträde med anvisningar i punktskrift och i lättläst och lättbegriplig form,
 5. e) erbjuda former av assistans och annan personlig service, däribland ledsagare, lektörer och yrkesverksamma teckenspråkstolkar, för att underlätta tillgängligheten till byggnader och andra anläggningar som är öppna för allmänheten,
 6. f) främja andra ändamålsenliga former av hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning för att säkerställa deras tillgång till information,
 7. g) främja tillgång för personer med funktionsnedsättning till ny informations- och kommunikationsteknik (IT) och nya system, däribland Internet, samt
 8. h) främja utformning, utveckling, tillverkning och distribution av tillgänglig informations- och kommunikationsteknologi och -system på ett tidigt stadium så att de blir tillgängliga till lägsta möjliga kostnad.”

Artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott 48

1. Konventionsstaterna erkänner rätten för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra delta i kulturlivet och ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning

 1. a) bereds tillgång till kulturella produkter i tillgänglig form,
 2. b) bereds tillgång till tv-program, film, teater och annan kulturell verksamhet i tillgänglig form, samt
 3. c) bereds tillträde till platser för kulturella föreställningar eller tjänster, såsom teatrar, museer, biografer, bibliotek och turistservice och så långt som möjligt till minnesmärken och platser av nationell kulturell betydelse.

2. Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, inte endast i eget intresse utan även för samhällets berikande.

3. Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

4. Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt på lika villkor som andra till erkännande av och stöd för sin särskilda kulturella och språkliga identitet, däribland teckenspråk och dövas kultur.

5. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att

 1. a) uppmuntra och främja deltagande i största möjliga utsträckning av personer med funktionsnedsättning i allmänt tillgänglig idrottslig verksamhet på alla nivåer,
 2. b) säkerställa att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att organisera, utveckla och delta i idrott och rekreation som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning och i detta syfte uppmuntra erbjudande av ändamålsenlig instruktion, utbildning och resurser på lika villkor som andra,
 3. c) säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till idrottsanläggningar, rekreationsanläggningar och turistanläggningar,
 4. d) säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra barn att delta i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott, däribland inom utbildningssystemet, samt
 5. e) säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till service av personer och organ som ägnar sig åt att organisera rekreationsverksamhet, turism, fritidsverksamhet och idrott.”

Information om tillgänglighet

Det absolut viktigaste är att kommunicera tydligt och klart vilka faciliteter som finns, vad som erbjuds gällande tillgänglighet och vem en person med frågor ska kontakta. Informationen ska vara tydlig och exakt samt innefatta alla delar av arrangemanget. Informationen ska framgå innan dina besökare beställer biljett.

Tillgänglig information

För att alla ska kunna ta del av information om arrangemanget behöver även denna, dels det som skrivs och dels hur text och bild presenteras vara tillgängligt. Det finns flera saker att tänka på och några av de centrala är:

 • Använd begriplig svenska.
 • Använd typsnitt utan seriffer, de tvärstreck/klackar som avslutar en bokstav, använd istället sans-seriffer.
 • Skriv mörk text på ljud bakgrund, desto större kontrast desto bättre.
 • Namnge bilder.
 • Texta video.
 • Gör sidan tillgänglig för anpassning.
 • Markera länkar tydligt och namnge länkarna.
 • Gör det enkelt för besökaren på din sida att ta kontakt med dig för att få ytterligare information.
 • Om du är osäker ta kontakt med experter på området, t.ex. föreningar som jobbar med tillgänglighet för specifika grupper av personer eller Myndigheten för delaktighet.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har tillsammans med Post- och telestyrelsen tagit fram webbplatsen Webbriktlinjer och där finns riktlinjer och råd för tillgänglig webb.

Bemötande

Oavsett hur bra anpassade lokalerna är och hur perfekt utformad information eller digitala medier är så är det i bemötandet och mötet som grunden för bästa möjliga upplevelse kan ges. Kortfattat handlar det om trevligt, korrekt och professionellt bemötande, från första kontakten med arrangemanget tills arrangemanget är slut.

För arrangörer handlar detta om att all personal har fått en grundläggande kunskap om funktionsnedsättningar, tillgänglighet och bemötande. Som arrangör behöver du våga fråga vad du kan hjälpa med och lyssna på de svar du får. Besökare måste känna sig välkomna och våga fråga och uttrycka sina behov av hjälp och svårigheter. Kommunikation är nyckeln.

Fysisk tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet handlar om att göra platsen för arrangemanget tillgänglig för personer som har svårt att röra sig, se och/eller höra. Detta innefattar bl.a:

 • Hiss eller tröskelfria ingångar, alternativt ramper.
 • Breda ingångar så att en rullstol och permobil kommer in och ut genom dörrar, upp på scen samt ut genom utrymningsvägarna.
 • Tillgänglig toalett där besökare kan komma in och vända med en rullstol och permobil och nå alla faciliteter.
 • Teleslinga
 • Syntolkning
 • Parkering nära ingång.

Skyltning

För att göra skyltning på plats så tillgänglig som möjligt så tänk på följande.

 • Placera skyltar i ögonhöjd, varken för högt eller för lågt.
 • Skylt på en ljus bakgrund bör vara mörkt färgad med vit text, och vice versa.
 • Använd text utan seriffer och undvik kursiv skrift. Använd inte enbart stora bokstäver det minskar läsbarheten.
 • Skyltar med kort text kan med fördel utformas med taktila bokstäver, punktskrift.
 • Symboler och piktogram skall även de utformas med taktik skrift, punktskrift.
 • Viktig information skall även vara tillgänglig i ljud.