Jämställdhet

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män och alla ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhetsområdet täcker bland annat frågor om makt, inflytande, utbildning, ekonomi, hälsa och fysisk integritet. För arrangemang innebär det att du behöver vara uppmärksam på hur jargong och maktstrukturer utövas i organisationen och agera samt motverka förtryck som hindrar personer pga. kön men även att ingen annan diskriminering sker med utgångspunkt i kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskriminering är reglerat i Diskrimineringslagen och straffbart. Du kan läsa mer om diskriminering på Diskrimineringsombudsmannen.

Som arrangör finns det flera områden som bör tas i beaktning för att främja jämställdhet, från själva bokningsprocessen, till de som står bakom scen och på scen. Nätverket 50/50 har tagit fram en checklista för jämställda musikevenemang.

Runt om i landet finns även initiativ för att komma tillrätta med ojämlikhet, bl.a. arrangeras utbildningar såsom Popkollo, Rockkollo och Technixx.