Social hållbarhet

Social hållbarhet Social hållbarhet handlar om att de människor som är involverade och delaktiga i arrangemanget ska må bra. Att miljön är jämställd och jämlik, att alla känner tillit och förtroende och att hög tolerans råder och att människors lika värde står i centrum.

I ett socialt hållbart arrangemang finns rutiner och metoder för säkerhet och trygghet.

Den fysiologiska hälsan hos de som arbetar på arrangemanget är omhändertagen bl.a. genom att sittplatser är ergonomiskt utformade, pauser är inplanerade, lokalen har fungerande ventilation, riktlinjer gällande ljudnivåer överhålls, etc.

Psykosocial hälsa och arbetsmiljö är i fokus bl.a. genom att arbetsuppgifter fördelas rättvist och ingen överbelastas, samt att tecken på stress och utmattning uppmärksammas och ageras på. Nolltolerans ska råda gällande mobbning och diskriminering samt att ingen skillnad görs utifrån ålder, nationalitet, kön, sexuell läggning, etc. samt att jämställdhet och normkritik utgör riktlinjer i arbetet med såväl representation på scen som bakom scen. Vidare ska reklammaterial eftersträva könsneutralitet och undvika sexualisering och att vara könsstereotypt. Möjligheter för inflytande från målgruppen och en löpande dialog med denna bör ges och delaktighet från lokalmiljö, målgrupp(er) och alla intresserade ska eftersträvas.

Genom att inkludera och bjuda in målgrupper som vanligtvis inte hittar till arrangemanget kan arrangemanget bidra till mångfald och integration. Tillgänglighet är en central del i planeringen och genomförandets alla faser.