SKÅNSK LIVE: Låt Malmös live-scener vara en del i stadens utveckling!

Malmö stad har högt satta mål för stadens framtida kulturliv. För att det ska lyckas behövs samtal och samarbete med stadens lokala arrangörer. Något som saknas idag.

I kulturstrategin för 2014 – 2020 föreslår Malmö stad ”övergripande kulturmål och strategier för att Malmö ska vara en hållbar stad i världsklass 2020” vilket ”kräver samverkan med andra organisationer och verksamheter.” Vidare sätts ett antal strategiska mål upp för att uppnå detta, däribland att:

  • 2020 är Malmö landets mest kulturellt aktiva stad.
  • 2020 är konstnärliga och kulturella faciliteter, aktiviteter och upplevelser en starkt bidragande orsak till att flytta till Malmö, bo kvar, men också att vilja leva och verka här.
  • 2020 är Malmö den stad i landet där kulturaktörer upplever sig ha bäst förutsättningar att verka och delta i stadens utveckling.
  • 2020 är konstnärliga och kulturella faciliteter, aktiviteter och upplevelser synliga, uppmärksammade och integrerade i stadens utveckling.

Hur planerar Malmö stad att arbeta för att de lokala arrangörerna och live-scenerna ska kunna uppleva ”sig ha bäst förutsättningar att verka och delta i stadens utveckling” utan samtal och samarbete? 

På senare tid ser vi en ökad problematik runt om i landet där scener stängs ner eller riskerar stängning p.g.a. det lokala styrets syn på musik i relation till det offentliga rummet. I Malmö har lokala arrangörer som Babel, Far i hatten, Folk å rock, Grand öl & mat, Kulturbolaget, Nöjesteatern, Plan B, Slagthuset MMX m.fl. fortsatt att leverera. Detta beror inte i första hand på att Malmö stad alltid har omfamnat och stöttat deras verksamhet, utan för att de är drivna arrangörer som lyckas skapa högkvalitativa kulturarrangemang till förmån för malmöborna och tillresta besökare.

Om Malmö stad ska uppnå sina mål om att 2020 bl.a. vara ”landets mest kulturellt aktiva stad” där ”kulturaktörer upplever sig ha bäst förutsättningar att verka och delta i stadens utveckling” behövs en dialog och ett samarbete med de lokala arrangörerna där ett uttalat dialog- och samarbetsarbete bedrivs. I annat fall riskerar de lokala arrangörerna att utarmas till följd av en kommunal konkurrens.

Det är ur ett samhällsekonomiskt, hållbarhets- och utvecklingsperspektiv mer effektivt att ta tillvara på redan befintlig kompetens och infrastruktur och därför föreslår vi att: 

1. Lokala arrangörer och företrädare för Malmö stads arrangemang för kontinuerliga samtal för att säkerställa att det finns ett bra flöde av arrangemang året runt. 

Vi föreslår att lokala arrangörer och företrädare för Malmös stads arrangemang kontinuerligt träffas och för samtal kring arrangörsfrågor. På detta sätt tror vi att vi får en ökad förståelse för varandras verksamheter samtidigt som vi ökar möjligheterna att samarbeta och gemensamt utveckla stadens musik- och kulturliv.

Dessa möten bör äga rum också för att se till att undvika större arrangemangskrockar samt för att undersöka hur musikarrangörer kan samverka med andra aktörer såsom t.ex. sportarrangörer.

För att säkerställa en dialog är det också önskvärt att Malmö stad tar fram en ny arrangemangspolicy för att på så sett fastställa att samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer kontinuerligt ska ske.

2. Lokala arrangörer bjuds in till samarbete för att vara med att utveckla staden och arrangemang som t.ex. Malmöfestivalen och Sommarscen Malmö. 

Vi förslår att Malmöfestivalen och Sommarscen Malmö utökas till redan befintliga scener. Genom att arbeta tillsammans kan vi ta vara på den kompetens och infrastruktur som finns för att hållbart och kostnadseffektivt utveckla stadens musik- och kulturarrangemang, samtidigt som vi minimerar risken för att det lokala arrangörerna utarmas och försvinner. Gemensamt ökar vi Malmös, Malmöfestivalen och Sommarscens attraktionskraft och möjligheter för andra kreativa- turism- och närbesläktade näringar i staden.

Vi ser också att Malmö stad bör undersöka möjligheten att i samarbete med lokala arrangörer etablera ett nationellt arrangemang med fokus på framtida artister och musikarrangemang, liknande festival- och musikkonferenser som By:Larm i Oslo, Spot Festival i Århus m.fl. Med Malmös geografiska läge och lättillgänglighet menar vi att denna typ av arrangemang skulle stärka staden och vara en del i att Malmö ska kunna vara ”landets mest kulturellt aktiva stad” 2020.

Genom att arbeta tillsammans ökar vi möjligheterna för att få en mer levande och trygg stad, med ökad förståelse för varandra, oavsett om vi är malmöbor eller tillresta besökare. 

Måns Katsler, Skånsk Live
Viktor Andersson, Skånsk Live och Babel
Felicia Fridolf, Babel
Martin Axén, Far i hatten och Grand Öl & mat
Kenneth Ovesson, Folk å rock
Totte Lundgren, Kulturbolaget
Emelie Löfmark och Julius Malmström, Nöjesteatern och Julius produktion
Stellan Colt, Slagthuset MMX

För mer information:

Måns Katsler
mans@svensklive.se
Nätverksansvarig, Skånsk Live
0705 – 66 16 32

Viktor Andersson
viktor@babelmalmo.se
Ordförande, Skånsk Live
Programansvarig, Babel

Om Skånsk Live
Skånsk Live är ett regionalt nätverk inom Svensk Live med syfte att samla, utveckla och stärka infrastrukturen för live-arrangörer av musik i Skåne. Det gör vi genom arbeta med kunskap, kontakter och kompetens men också genom att stärka arrangörernas ekonomi så att de kan genomföra fler konserter och därmed utveckla sig själva, sina arrangemang och de artister de anlitar. Under 2020 drivs Skånsk Live med stöd från Region Skåne.

Vidare läsning

SUPPORT YOUR LOCAL MUSIC SCENE – Bilaga om klubbar och livescener till tidningen GAFFA

Kultur- demokrati och idrottsminister Amanda Lind under Sweden Live Music Conference: ”Jag vill se myllrande städer och samhällen där kulturen har en självklar plats!”