Coronaviruset och publika evenemang – uppdatering 16 mars

Nytt generellt åtgärdspaket från regeringen ger stöd till livemusikbranchen

Regeringen och samarbetspartierna presenterade idag ett nytt åtgärdspaket med anledning av de effekter som coranaviruset skapar på samhället. Syftet är att ge stöd till företag och trygga anställningar under de kommande kritiska månaderna. Musikindustrin (MI) sammanfattar innehållet i paketet på ett bra sätt: http://www.musikindustrin.se/2020/03/16/atgardspaket-fran-regeringen/

Nu krävs riktade insatser på grund av evenemangsförbudet

De insatser som presenterades idag innebär nödvändiga, generella insatser. Till det måste komma insatser för de branscher som drabbades direkt av beslutet att förbjuda evenemang för fler än 500 personer. Svensk Live för diskussioner med representanter med regeringen och räknar med att de fördjupas nu efter att de senaste generella stödinsatserna är på plats.

Länder runt om i Europa där motsvarande begränsningar införts, ser nu över hur branschstöd kan utformas. Danmark är ett närliggande exempel, där man skapat ett system som gör det möjligt för företag och organisationer att söka kompensation från staten för förlorade intäkter såväl som extra kostnader som genererats av uppskjutna evenemang. I Danmark ses detta system som ett sätt att skydda en redan pressad livemusikbransch i en akut kris.

En modell likt den danska borde ligga nära till hands för den svenska regeringen att införa.

Vad innebär ”Force Majeure”?

Senaste dagarna har begreppet ”Force Majeure” hörts flitigt. Kan man neka återköp av biljetter med hänvisning till detta? Träder en ”Force Majure”-regel in gentemot leverantörer när ett evenemang inte kan genomföras på grund av utomstående orsaker som en pandemi? Tyvärr finns det inget enkelt svar. Svensk Lives advokat reder ut begreppen:

”I svensk rätt finns inte någon generell regel om fullgörelsehinder som force majeure också benämns. Utgångpunkten är att det är parternas avtal som avgör vad som ska gälla. Och force majeurebestämmelser ska enligt domstolspraxis tolkas snävt.

Vad gäller då om parternas avtal inte innehåller någon skrivning om fullgörelsehinder? Ja, det finns en regel i köplagen som endast gäller sådana köp som regleras i den lagen som ju inte omfattar konsumenter. Istället blir det sannolikt avtalslagens regler om jämkning av avtal som efter avtalsslutet blivit oskäliga (AvtL §36) som kommer att tillämpas. Vid en sådan jämkning ska parternas intressen vägas mot varandra i ljuset av den försvårande omständigheten. Men som sagt det finns inte någon regel som direkt kan tillämpas på den situation som nu uppkommit som en följd av förbudet att anordna allmän sammankomst eller offentlig tillställning för 500 eller fler personer.

Jag är rädd för att vi kommer att få se en rad domstolsprövningar i efterdyningarna av den här krisen och först då kommer vi att veta vad som nu gällde”.