Föreningsbidrag

Föreningsbidraget är ett verksamhetsstöd som ska främja ungdomsdemokrati och ungdomsverksamhet och syftar till att uppmuntra ungdomars inflytande och deltagande i den demokratiska processen och styret av föreningen. Bidraget finansieras med medel som regeringen avsatt för att främja ungdomars organisering och demokratiska fostran.

Föreningsbidraget betalas ut till ideella medlemsföreningar som har minst 60 % av sina medlemmar i ålder 6-25 år.

Bidragstrappa

Upp till 40 medlemmar i åldern 6-25 år: 2 000 kr
41 eller fler medlemmar i ålder 6-25 år: 50 kr/ medlem.

Bidragskriterier

Föreningen ska minst 60 % av sin medlemmar i ålder 6-25 år.
Det ska framgå av all marknadsföring att föreningen är medlem i Svensk Live.
Föreningen ska redovisa årsmöteshandlingar och medlemsstatistik via eBas årligen.
Föreningen ska aktivt jobba för ungdomars deltagande i den demokratiska processen.
Föreningen har en aktiv rekrytering av nya och unga medlemmar.
Styrelsens sammansättning skall spegla medlemmarnas ålder, genus och etnicitet.
Föreningar som uppfyller kravet i samband med inval i Svensk Live får ta del av bidraget.