Bidrag: ung arrangör

Arrangemangsbidrag

Arrangemangsbidrag kan sökas av ideella ungdomsföreningar, som är medlemmar i Svensk Live – Unga arrangörsnätverket, för publika konserter där professionella artister av hög konstnärlig kvalitet uppträder. Bidraget finansieras med stöd av Statens Kulturråd (Kulturrådet), som också sätter upp de kriterier som bidraget ska fördelas efter. För 2018 har vi fått 800 000 kr att fördela.

Ansökan görs HÄR före arrangemanget och redovisas senast tre veckor efteråt. Beviljat bidrag betalas ut efter godkänd redovisning.

2018 sista året för Arrangemangsbidraget

Inför 2019 har Kulturrådet förändrade bestämmelser för stöd till musikarrangörer som bl.a. innebär att riksorganisationernas vidareförmedling av bidrag ska upphöra. Under hösten 2018 kommer vi genomföra informationträffar där vi går igenom vilka krav som Kulturrådet ställer, vad du kan söka för och hur du gör ansökan praktiskt. Mer information finns HÄR.

Fokus

Gager

Kulturrådets stöd är för att våra unga arrangörer ska kunna betala gager som lägst motsvarar Musikerförbundets minimintariffer (reseersättning räknas inte som gage). Gagenivåer som betalas till artister är alltså av stor vikt för om, och i så fall hur mycket, vi kan ge i Arrangemangsbidrag.

Jämställdhet

Jämställda arrangemang kommer att prioriteras. Vid bedömning kommer vi att titta på det enskilda arrangemanget ni söker bidrag för och även jämställdhet vid tidigare arrangemang.

Förnyelse och mångfald

Förnyelse och mångfald innebär både musikaliska utbud och uttryck samt att nå nya publikgrupper.

Tillgänglighet

Kulturrådet kräver att alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används. Information om vad som gäller finns på Kulturrådets hemsida.

Medfinansiering

Arragemangsbidraget kan bara ges om ni också har en medfinansiering. Kommunal och/ eller regional medfinansiering prioriteras. Det är alltså bra om ni innan ni söker Arrangemangsbidrag har en dialog med er kommun eller region för att se om de kan ge er stöd i någon form (rena pengar men även t.ex. gratis lokalkostnader, personal eller teknikutrustning kan räknas).

Marknadsföring

Svensk Live och Kulturrådets logotyper ska finnas med i marknadsföringsmaterial (affischer, program etc.).

Ansökningsperioder 2018

1/1 – 28/2 (beslut i vecka 10)
1/3 – 31/3 (beslut i vecka 14)
1/4 – 30/4 (beslut i vecka 18)
1/5 -31/5 (beslut i vecka 23)
1/6 – 30/6 (beslut i vecka 27)
1/7 – 31/8 (beslut i vecka 36)
1/9 – 30/9 (beslut i vecka 40)
1/10 – 31/10 (beslut i vecka 45)
1/11 – 30/11 (beslut i vecka 49)
1/12 – 16/12 (beslut i vecka 51)


Föreningsbidrag

INGET FÖRENINGSBIDRAG UNDER 2018

VID BESLUT PÅ SVENSK LIVE – UNGA ARRANGÖRSNÄTVERKETS ÅRSSTÄMMA 2018 BESLUTADES ATT ANTA EN BUDGET SOM INNEBAR ATT FÖRENINGSBIDRAGET INTE BETALAS UT. BAKGRUNDEN ÄR ATT MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR (MUCF) VALT ATT INTE STÖTTA VERKSAMHETEN UNDER ÅRET.

SVENSK LIVE – UNGA ARRANGÖRSNÄTVERKETS STYRELSE KOMMER UNDER 2018 ATT SE ÖVER ORGANISATIONENS BIDRAGSGIVNING FÖR ATT KUNNA STÖTTA MEDLEMMARNAS VERKSAMHET PÅ BÄSTA SÄTT FRAMÖVER.

Föreningsbidraget är ett verksamhetsstöd som ska främja ungdomsdemokrati och ungdomsverksamhet och syftar till att uppmuntra ungdomars inflytande och deltagande i den demokratiska processen och styret av föreningen. Bidraget finansieras med medel som regeringen avsatt för att främja ungdomars organisering och demokratiska fostran.

Föreningsbidraget betalas ut till ideella ungdomsföreningar som är medlemmar i Svensk Live – Unga arrangörsnätverket.

Bidragstrappa

  • Upp till 40 medlemmar i åldern 6-25 år: 2 000 kr
  • 41 eller fler medlemmar i ålder 6-25 år: 50 kr/ medlem.

Bidragskriterier

  • Föreningen ska ha minst 60 % av sin medlemmar i ålder 6-25 år.
  • Föreningen ska redovisa årsmöteshandlingar och medlemsstatistik via eBas årligen.
  • Föreningen ska aktivt jobba för ungdomars deltagande i den demokratiska processen.
  • Föreningen ska jobba för en aktiv rekrytering av nya och unga medlemmar.
  • Styrelsens sammansättning bör spegla medlemmarnas ålder, genus och etnicitet.

Föreningar som uppfyller kravet i samband med inval i Svensk Live – Unga arrangörsnätverket får ta del av bidraget.